Ποιες δραστηριότητες απαλλάσσονται από το ΦΠΑ;

Για παράδειγμα ο ΚΑΔ 72.19.29.06 , Υπηρεσίες έρευνας στην τεχνολογία του ηλεκτρισμού είναι απαλλασσόμενος ;