Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Υποχρέωση ταμειακής μηχανής και pos

Καλησπέρα ατομική επιχείρηση, με τις παρακάτω δραστηριότητες:

47917100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Κύρια 02/11/2020

47917300 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα 02/11/2020

47918200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα 02/11/2020

47917200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα 02/11/2020

Και με:
Καθεστώς ΦΠΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΩΝ

Ενδοκοινοτικές συναλλαγές ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Είναι υποχρεωμένη για ταμειακή μηχανή νέου τύπου, φορολογικό μηχανισμό και pos;

Οι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

Με κάθε επιφύλαξη αν αντιλαμβανόμαστε σωστά τα θέματα :  

 

1 ο  θέμα :  Έκδοση αποδείξεων

Αρχικά προτείνουμε να δείτε στον komvo το θέμα https://www.e-forologia.gr/forum/viewTopic.aspx?id=44399

 

2 ο  θέμα :  Απόσυρση ΦΤΜ

Σχετική είναι η εγκ. Α.1011/2020 με θέμα "Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/9.10.2002 (1362 Β) και ΠΟΛ1135/26-10-2005 (1592Β), εκτός των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων". Οι παρατάσεις είναι με τις εγκ. Α.1100/2020, Α.1176/2020 και Α.1238/2020.

Με βάση και την τελευταία παράταση οι οδηγίες της φορ. διοίκηση έχουν ως εξής :

• "Η απόσυρση από την χρήση των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ, ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31/12/2020".

• "Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31/12/2020, την παύση αυτών". 

• "Από την 1/1/2021 και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από ΦΗΜ των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του Ν.4174/2013".

 

3 ο  θέμα :  Πληρωμή με Κάρτα

3.1  Εισαγωγικά

Η υποχρέωση (επιχείρησης) αποδοχής πληρωμών με κάρτα ορίζεται στην Κ.Υ.Α. 45231/2017 (όπως έχει τροποποιηθεί με τις Κ.Υ.Α.  86437/2017, ΔΕΑΦ 1167412/2017, 133473/2017, ΔΕΑΦ 1128500/2018, ΔΕΑΦ 1184793/2018, 141871/2018, Α.1033/2019 και Α.1094/2019).

Οδηγίες έχουν παρασχεθεί με την Κ.Υ.Α. 83942/2017. Από αυτή μπορεί να σημειωθούν τα εξής:

• «Ο καθορισμός των υπόχρεων γίνεται βάσει του τετραψήφιου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων, και δεν σχετίζεται με τη δηλούμενη στις φορολογικές αρχές κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Επομένως, κάθε δικαιούχος πληρωμής που διαθέτει ΚΑΔ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της εν λόγω Κ.Υ.Α. και τον έχει δηλώσει είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, κρίνεται υπόχρεος και οφείλει να προβεί στην απόκτηση POS εφόσον συναλλάσσεται με πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.»,

• «[….] η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της με αριθ. 45231/2017 Κ.Υ.Α.»,

• «Ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα προς εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. Virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ' αποστάσεως). Επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της κοινής υπουργικής απόφασης εμπίπτει οποιαδήποτε εφαρμογή πληρωμής διά της οποίας ο πληρωτής δύναται να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη). Υπογραμμίζεται ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής η μεταφορά πίστωσης ή η άμεση χρέωση καθώς και η πληρωμή μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (πχ. e-banking).»

3.1.1 Συμπληρωματικά σχετική είναι (και) η εγκ. Ε.2037/2019 με θέμα "Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων".

3.2   για το ερώτημα

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν χωρίς φυσική παρουσία των πελατών τους (e-shop) δεν έχει αναφερθεί η φορ. διοίκηση (τόσο στην Κ.Υ.Α. 83942/2017 όσο και στην εγκ. Ε.2037/2019).

Λαμβανομένου υπόψη α) ότι οι υπόχρεοι αποδοχής πληρωμών με κάρτα καθορίζονται με βάση τον ΚΑΔ (ο 4ψήφιος ΚΑΔ περιλαμβάνει όλη την ανάλυσή του σε υποκατηγορίες), β) την έννοια του τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών (Κ.Υ.Α. 83942/2017), γ) ότι οι τράπεζες παρέχουν προϊόντα e-pos (για τα e-shop), και δ) ότι  δεν έχουν εξαιρεθεί ρητά από την υποχρέωση τα e-shop, εκτιμούμε ότι η επιχείρηση του ερωτήματος εφόσον εμπίπτει στον κατάλογο των ΚΑΔ της Κ.Υ.Α. 45231/2017 έχει υποχρέωση να αποδέχεται πληρωμή με κάρτα.

 

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης