Το έντυπο Ε7 (Βεβ.εργοδότηση για σύμβαση ορισμένου χρόνου) δύναται να υποβάλεται χωρίς επισυναπτόμενο αρχείο με την υπογραφή του εργοδότη;
(Το δέχεται το ΕΡΓΑΝΗ χωρίς επισυναπτόμενο)