Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Σε επιχείρηση που έχει εφαρμόσει το μέτρο της αναστολής εργασίας σε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης υπάρχει υποχρέωση αντικατάστασης του εργαζομένου;

Επιχείρηση που επαναλειτούργησε με εντολή δημόσιας αρχής (επισιτιστικό κατάστημα)απασχολεί 7 άτομα προσωπικό .Στα 3 άτομα έκανε παράταση αναστολής έως και

30/06/2020.Στις 31/07/2020 ένα άτομο θέλει να φύγει οικειοθελώς .Πρέπει να τον

αντικαταστήσω δεδομένου ότι η δέσμευση για την διατήρηση των ίδιων θέσεων εργασίας λήγει στις 15/08/2020;

Στο Κεφάλαιο Α2  Άρθρο 1, παρ 6, & 7 της   ΚΥΑ Αρ. Πρωτ.: 17788/346/8.5.2020   (ΦΕΚ  B’ 1779/10.05.2020) , ορίζονται τα εξής:
6. Οι πληττόμενες  ή επαναλειτουργούσες επιχειρήσεις που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή των συμβάσεων εργασίας , και πάντως μέχρι την 31.5.2020, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

7. Οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν, για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (συμβάσεις πλήρους ή μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης).  Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης, καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 45 ημερών.

Κατά συνέπεια, στην περίπτωση που μας εκθέτετε , επί  οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου , δεν υφίσταται υποχρέωση αντικατάστασης του. 

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης