Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Υπολογισμός μερικής απασχόλησης και ασφαλιστικών ημερών

Υπολογισμός μισθού μερικής απασχόλησης και ασφαλιστικών ημερών σε υπάλληλο ο οποίος εργάζεται πενθήμερο πεντάωρο.

Για τον τρόπο υπολογισμού των ημερών εργασίας που αναγνωρίζονται στην ασφάλιση του τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  , σύμφωνα  με την παράγραφο 3 του άρθρου 18 του Κ.Α. του ΙΚΑ, όταν ο ημερήσιος μισθός του μερικώς απασχολούμενου  είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το ποσό του τεκμαρτού ημερομισθίου της 1ης ασφαλιστικής κλάσης (11,06 €) , επισημαίνεται  ότι στον  έμμισθο ( τον  αμειβόμενο με μηνιαίο μισθό) εργαζόμενο αναγνωρίζονται:

Οι ημέρες της πραγματικής του  απασχόλησης, εφόσον εργάζεται  ορισμένες ημέρες τον μήνα

20 έως 23 ημέρες επί πενθήμερης απασχόλησης ή 25 ημέρες επί 6ήμερης απασχόλησης, εφόσον ο εργαζόμενος αμείβεται με μηνιαίο μισθό. 

Κατά συνέπεια , ο  υπάλληλος  ο οποίος  εργάζεται  με καθεστώς  πενθημέρου επί   πεντάωρο ημερησίως , ασφαλίζεται  κατά μήνα για 20  έως  23 ημέρες  , ανάλογα με τις εργάσιμες ημέρες του μήνα ή  με 22 ημέρες  σταθερά κατά μήνα .

Ο μισθός του εργαζόμενου τι ποσό είναι?
Οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του συγκρίσιμου εργαζόμενου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης  (Άρθρο 17, παρ.1 , Ν.3899/2010, Άρθρο 38, παρ.9 , Ν.1892/1990,  Έγγραφο Υπουργείου Εργασίας 36311/840/5.11.2013).

«Συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση»,  σύμφωνα με το άρθρο 38, παρ.2β , Ν.1892/1990, νοείται  κάθε εργαζόμενος πλήρους απασχόλησης, που απασχολείται στην ίδια επιχείρηση με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, και εκτελεί ίδια ή παρόμοια καθήκοντα, υπό τις αυτές συνθήκες. Όταν στην επιχείρηση δεν υπάρχει συγκρίσιμος εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση, η σύγκριση γίνεται με αναφορά στη συλλογική ρύθμιση στην οποία θα υπαγόταν ο εργαζόμενος αν είχε προσληφθεί με πλήρη απασχόληση. 

Επιπρόσθετα στο Έγγραφο 41815/Δ.10.199/16-9-2016  του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής  Ασφάλισης  και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αναβάθμιση Πληροφοριακού Συστήματος EPΓANH» ορίζεται ότι   Mικτές μηνιαίες αποδοχές  = «Εβδομαδιαίες ώρες» Χ 4,166 Χ «Ωρομίσθιο».

Κατά συνέπεια , με βάση τις ανωτέρω διατάξεις αν προβλέπεται μηνιαίος μισθός για τον πλήρως απασχολούμενο  «συγκρίσιμο» εργαζόμενο και για τον μερικώς απασχολούμενο πρέπει να υπολογισθεί μηνιαίος μισθός κατ’  αντιστοιχία με τις ώρες εργασίας της μερικής απασχόλησης  που αν για παράδειγμα  έχουν καθορισθεί στις 20  ώρες εβδομαδιαίας εργασίας (5 ημέρες x 4 ώρες ημερήσιας εργασίας) ,  ο μηνιαίος μισθός του υπόψη μερικώς απασχολούμενου  εφόσον αμείβεται με τα κατώτατα όρια αποδοχών (με το νόμιμο νομοθετημένο κατώτατο μισθό του Ν. 4093/2012)  ορίζεται σε 650,00 x (20/40) = 325,00 € ή  με διαφορετικό τρόπο μηνιαίος μισθός = 20 ώρες x ωρομίσθιο x 4,166 = 20 x 3,90 x 4,166 = 325,00 €  . 

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης