Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

ΕΦΚΑ Παράλληλη Απασχόληση

Εργαζόμενος μισθωτός με καθαρό μισθό 1.250,00€, ασφαλισμένος για το αντίστοιχο ποσό αν θα συμμετάσχει στο Δ.Σ. της ΆΛΦΑ ΑΕ (χωρίς να είναι μέτοχος της εταιρείας) με ετήσια καθαρή αμοιβή 12.500,00€ ή μηνιαία καθαρή αμοιβή 1.041,65€ .

ΕΡΏΤΗΣΗ : Θα πληρωθεί ΕΦΚΑ επί του ετήσιου ή μηναία καταβαλλόμενου ποσού από τις αμοιβές Δ.Σ. (δεδομένου ότι είναι και μισθωτός) & πόσο?

Εφόσον μισθωτός της επιχείρησης έχει την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ για την οποία λαμβάνει επιπλέον αμοιβή, τότε υπάρχει υποχρέωση κράτησης ασφαλιστικών εισφορών (αμοιβές Μελών Δ.Σ.) που υπολογίζονται για τους κλάδους κύριας σύνταξης, ασθένειας σε είδος και χρήμα και επικουρική κάλυψη, όχι όμως για τους οι συνεισπραττόμενους κλάδους του Ο.Α.Ε.Δ. – Ο.Ε.Κ. – Ο.Ε.Ε. που σχετίζονται με την παροχή εξαρτημένης εργασίας. Οι δε ασφαλιστικές εισφορές κάθε φορά υπολογίζονται επί της όποιας μορφής αμοιβής λαμβάνουν λόγω ιδιότητος. Περισσότερα για τα ποσοστά και τα πακέτα κάλυψης μπορείτε να βρείτε στην εγκύκλιο 4/2017 του ΕΦΚΑ. Θα πρέπει να σημειωθεί πως μετά το ν.4670/2020 σε περίπτωση που η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επι του βασικού μισθού μισθωτού θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.

Εάν η αμοιβή κατ’ αποκοπή καταβάλλεται άπαξ κατ’ έτος, αυτή διαιρείται δια 12, κατανέμεται σε έκαστο μήνα του έτους και καταβάλλονται οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.

Εάν η αμοιβή καταβάλλεται τμηματικά ή υπό μορφή προκαταβολής (όποτε αυτή καταβάλλεται) θα υπολογίζονται και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές στο καταβαλλόμενο ποσό.

Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις οι αμοιβές θα δηλώνονται με την κανονική Α.Π.Δ. του μήνα καταβολής τους, ενώ το ποσό της τελικής εκκαθάρισης θα δηλώνεται με την μισθολογική περίοδο του μήνα Δεκεμβρίου και θα επανυπολογίζονται οι εισφορές για όλη την περίοδο που αφορούν.

Σας παραθέτουμε και το παράδειγμα 1 της ανωτέρω εγκυκλίου:

Μέλος Δ.Σ. Ανωνύμου Εταιρίας παρέχει προς το νομικό πρόσωπο της εταιρίας εργασία υπό καθεστώς εξάρτησης, ως διευθυντικό στέλεχος για την οποία αμείβεται με το ποσό των 3.500 ευρώ μηνιαίως, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει αμοιβές με την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των 1.000 ευρώ για τον μήνα Ιανουάριο του 2017. Συνεπώς στην Α.Π.Δ. μηνός Ιανουαρίου 2017 θα υπάρξει διπλή εγγραφή, μια ως μισθωτός και δεύτερη για την αμοιβή του ως μέλος του Δ.Σ..

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης