Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς

Το ερώτημα σας υποβλήθηκε επιτυχώς στον Komvos, μπορείτε να το δείτε κάνοντας click ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα έχει ήδη υποβληθεί στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Επιστημονικός κόμβος

Το ερώτημα σας έχει υποβληθεί με επιτυχία στον Επιστημονικό Κόμβο του e-forologia.
Για να το διαβάσετε πατήστε ~TOPIC_ID~.

Menu

Ιστορικό ερωτήματος

κλείσιμο

Περίπτωση συνταξιοδότησης με συνέχιση εργασίας πλήρους απασχόλησης

Εργαζόμενος πλήρους απασχολησης σε εταιρεία υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον φάκελο συνταξιοδότησής του.

Ερωτήματα που προκύπτουν:

- Μπορεί να συνεχίσει την απασχόληση του στην εταιρέια και με τους ίδιους όρους εργασίας?

- Αν μπορεί, τότε η εταιρεία πρέπει να προβεί σε κάποιες δηλωτικές ενέργειες π.χ. στο ΕΡΓΑΝΗ ,ΟΑΕΔ ,ΣΕΠΕ, ΕΦΚΑ??

-Υπάρχει η υποχρεώση της εταιρείας περί καταβολή αποζημίωσης συνταξιοδότησης?

-Θα πρέπει να ΄γινει αποχώρηση & πρόσληψη ξανά?
1. Σύμφωνα με το β’ εδ. άρθρου 8, Ν.3198/1955 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 435/1976,   μισθωτοί  γενικά που υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού για τη χορήγηση συντάξεως, αν συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος, μπορούν, αν μεν έχουν την ιδιότητα του εργατοτεχνίτη να αποχωρούν της εργασίας, αν δε έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου, είτε να αποχωρούν ή να απομακρύνονται της εργασίας τους από τον εργοδότη, αφού λάβουν σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι μεν επικουρικώς ασφαλισμένοι το 40%, οι δε μη ασφαλισμένοι επικουρικώς το 50% της αποζημιώσεως που δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, για την περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας από μέρους του εργοδότη.

Με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 435/76:

α) ο εργοδότης έχει το δικαίωμα  και την δυνατότητα προκειμένου για μισθωτούς που χαρακτηρίζονται ως υπάλληλοι ,  χωρίς τη συναίνεση των τελευταίων, επικα­λούμενος τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών, να λύσει τη σχέση εργασίας απομα­κρύνοντας έναν  υπάλληλο από την εργασία του, να καταγγείλει δηλαδή τη σχέση εργα­σίας τηρώντας τις διατυπώσεις του άρ­θρου 5 παρ. 3 του Ν. 3198/55 περί έγγραφης καταγγελίας με  καταβολή του  40% της  προβλεπόμενης αποζημίωσης.

β) ο εργοδότης  δεν έχει το δικαίωμα  και την δυνατότητα προκειμένου για μισθωτούς που χαρακτηρίζονται ως εργάτες  χωρίς τη συναίνεση των τελευταίων , επικα­λούμενος τη συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών, να λύσει τη σχέση εργασίας απομα­κρύνοντας έναν  εργάτη από την εργασία του, με  καταβολή του  40% της  προβλεπόμενης ,από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 435/1976,  αποζημίωσης. Βεβαίως και μπορεί ο εργοδότης  να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας του εργάτη καταβάλλοντας όμως το 100% της προβλεπόμενης για εργατοτεχνίτες αποζημίωσης.

 γ) ο υπάλληλος έχει την ευχέρεια και τη δυνατότητα χωρίς τη συναίνεση του εργοδότη να λύσει τη σχέση εργασίας αποχωρώντας από την εργασία και λαμβάνοντας την προβλεπομέ­νη από το νόμο αποζημίωση (το 40% της αποζημίωσης).

δ) ο εργάτης έχει την ευχέρεια και τη δυνατότητα χωρίς τη συναίνεση του εργοδότη να λύσει τη σχέση εργασίας αποχωρώντας από την εργασία ( υποβάλλοντας προς τούτο δήλωση οικειοθελούς αποχώρησης)  και λαμβάνοντας  το 40% της  προβλεπόμενης αποζημίωσης

 Δεν μπορεί όμως ο εργοδότης , να θεω­ρήσει ότι με τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων επήλθε αυτοδικαίως και εκ του νόμου η λύση της εργασιακής σχέσεως και να απαιτήσει εκ του γεγονότος αυτού και μόνο την αποχώρηση του υπαλλήλου από την εργασία.

 Αυτό σημαίνει ότι  δεν επέρχεται αυτοδικαίως λύση της ουσιαστικής σχέσης και ο υπάλ­ληλος που  δεν επιθυμεί τη λύση αυτής δια της  οικειοθελούς αποχωρήσεως του,  τότε η σχέση εργασίας του λύεται μόνο δια καταγγελίας της εκ μέρους του εργοδότη, άλλως θεωρείται συνεχιζό­μενη (Έγγραφο Υπ. Εργασίας 2134/1992).

Πάντως, για την εκ μέρους του εργοδότη καταγγελία της συμβάσεως εργασίας , σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 435/76 δεν απαιτείται συγκατάθεση του μισθωτού διότι σε  αντίθετη  περίπτωση  θα ματαιωνόταν  ο προαναφερθείς σκοπός της διάταξης (ΑΠ 1098/88).

Επιπρόσθετα, στο Έγγραφο  Υπ. Εργασίας 43281/Δ9.9067/22.12.2014 ορίζονται τα εξής: «Οι εργοδότες σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης δύνανται, να κάνουν χρήση είτε του εντύπου της Οικειοθελούς Αποχώρησης (E5), είτε του εντύπου της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (E6). Ειδικότερα, στην περίπτωση των εργατοτεχνιτών υποβάλλεται μόνο το έντυπο της Οικειοθελούς Αποχώρησης (E5), στην δε περίπτωση των υπαλλήλων υποβάλλεται είτε το έντυπο της Οικειοθελούς Αποχώρησης (E5), είτε το έντυπο της Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας Αορίστου Χρόνου (E6)».

 

Διευκρινίζεται ότι ο εργαζόμενος  ακόμη και αν ενημέρωσε τον εργοδότη του  καθυστερημένα όσον αφορά το πλαίσιο συνταξιοδότησης του ,  δικαιούται  την αποζημίωση  του άρθρου 8, Ν.3198/1955 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 435/1976 . Εν προκειμένω , για τον υπολογισμό τη αποζημίωσης προσμετρούνται όλα τα έτη υπηρεσίας έως και τη λύση της σχέσης εργασίας και όχι μέχρι την αίτηση συνταξιοδότησης. 

 

2. Σε περίπτωση που συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα ή ιδιότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) από τις 13.5.2016 και μετά ,  ισχύουν οι διατάξεις ου άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 όπως αυτό κωδικοποιήθηκε με τον Ν.4676/2020:

 

Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.

Παρακαλώ πολύ, σε συνέχεια της απάντησή σας θα ήθελα μια διευκρίνηση σχετικά με τον εργαζόμενο ο οποίος είναι ήδη σε ενεργή εργασιακή σχέση και προτίθεται να υποβάλλει τα χαρτία του για σύνταξη.
- Ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθήσει η εταιρεία??
- Πως μπορεί η εταιρεία να τον ξαναπροσλάβει??
- Αν επιτρέπεται η επαναπρόσληψή του τότε ο εργαζόμενος/συνταξιούχος θα εμπίπτει στις περιπτώσεις με μειωμένη σύνταξη κατά 30%??

Σας ευχαριστώ.
1.  Παρακαλώ πολύ, σε συνέχεια της απάντησή σας θα ήθελα μια διευκρίνηση σχετικά με τον εργαζόμενο ο οποίος είναι ήδη σε ενεργή εργασιακή σχέση και προτίθεται να υποβάλλει τα χαρτιά του για σύνταξη.
- Ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθήσει η εταιρεία??

Απάντηση

Όπως σας εκθέσαμε στην αρχική μας απάντηση, οι μισθωτοί (υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες ημερομίσθιοι), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση οιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού, για τη χορήγηση σύνταξης και έχουν συμπληρώσει πριν από την αποχώρηση ή την απόλυση από την εργασία τους ή συμπληρώνουν κατά το στάδιο αυτό (της αποχώρησης ή της απόλυσής τους) προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δικαιούνται ανάλογα με την ιδιότητά τους ως μισθωτοί (υπάλληλοι ή εργατοτεχνίτες) τα παρακάτω:

   α) Οι υπάλληλοι είτε εάν αποχωρούν είτε εάν απομακρύνονται από την εργασία τους με βάση απόφαση του εργοδότη τους, δικαιούνται να λάβουν από αυτόν, οι μεν επικουρικώς ασφαλισμένοι το 40%, οι δε μη ασφαλισμένοι επικουρικώς το 50% της αποζημίωσης την οποία δικαιούνται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους, εκ μέρους του εργοδότη.

   β) Οι εργατοτεχνίτες – ημερομίσθιοι στην περίπτωση που: 

    αποχωρούν οικειοθελώς δικαιούνται να λάβουν από τον εργοδότη τους, οι μεν επικουρικώς ασφαλισμένοι το 40%, οι δε μη ασφαλισμένοι επικουρικώς το 50% της αποζημίωσης, την οποία δικαιούνται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους εκ μέρους του εργοδότη,  απομακρύνονται καταγγελλόμενης προς τούτο της σύμβασης εργασίας τους, δικαιούνται ολόκληρη την αποζημίωση, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις.
Η συμπλήρωση των προϋποθέσεων λήψεως πλήρους συντάξεως ελέγχεται από τον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό (τέως ΙΚΑ – ΕΦΚΑ) , ο οποίος εκδίδει και την απόφαση συνταξιοδοτήσεως.

Επισημαίνεται ότι , κ ατά την αποχώρησή του πρέπει να έχει συμπληρώσει πραγματικά ή να  είχε τη δυνατότητα να συμπληρώσει πλασματικά τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος , την οποία τελικώς μπορεί να αποδείξει  με την έκδοση της σχετικής πράξης του οικείου Ασφαλιστικού Οργανισμού (τέως ΙΚΑ – ΕΦΚΑ).

Στο πλαίσιο αυτό η επιχείρηση  , για να του καταβάλλει το 40% της αποζημίωσης την οποία δικαιούται κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στην περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του,  έχει το δικαίωμα να ζητήσει  από τον υπό συνταξιοδότηση εργαζόμενο , να προσκομίσει σχετικό έγγραφο του τέως ΙΚΑ ΕΦΚΑ που να αναφέρει ότι  ο συγκεκριμένος εργαζόμενος έχει συμπληρώσει προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδότησης

 

2.  Πως μπορεί η εταιρεία να τον ξαναπροσλάβει??

Απάντηση

Πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, οι συνταξιούχοι υποχρεούνται να δηλώσουν το γεγονός αυτό στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ  καθώς και στο ΕΤΕΑ ή στον φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον οποίο συνταξιοδοτούνται. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό εις βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του παρακρατηθεί κατά το χρονικό διάστημα της εργασίας του ή της αυτοαπασχόλησής του, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 4,56%, ο δε ΕΦΚΑ δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του 1/4 της συντάξεως (Άρθρο 20 παρ. 5 εδ. α' και β' του Ν.4387/2016).

Κατά τα λοιπά ο συνταξιούχος προσλαμβάνεται  κανονικά , όπως και οι λοιποί εργαζόμενοι και δηλώνεται σε σχετικό κωδικό ειδικότητας  στο τέως ΙΚΑ -ΕΦΚΑ , που αφορά συνταξιούχους εργαζόμενους.

 

3.  Αν επιτρέπεται η επαναπρόσληψη του τότε ο εργαζόμενος/συνταξιούχος θα εμπίπτει στις περιπτώσεις με μειωμένη σύνταξη κατά 30%??

Απάντηση

Σε περίπτωση που συνταξιούχοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν δραστηριότητα ή ιδιότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) από τις 13.5.2016 και μετά ,  σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016,   προβλέπεται  στο γενικό πλαίσιο   ότι οι ακαθάριστες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% , για όσο καιρό απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.

Copyright © Epsilon Net | Όροι Χρήσης