Με την περ. α) της υποπαρ.2Α του άρθ. 11 της από 20/3/2020 ΠΝΠ (Α’ 68) οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που πλήττονται σημαντικά, λόγω των αρνητικών συνεπειών του φαινόμενου του κορωνοϊού-COVID 19, έχουν την δυνατότητα να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού τους.

Με βάση περ. δ) της υποπαρ. 2Α του ιδίου άρθρου ορίζει ότι «Η διάταξη της περ. α) της υποπαρ. 2Α εφαρμόζεται μόνο σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που έχουν οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, βάσει Κ.Α.Δ κύριας δραστηριότητας, ως κλάδοι πληττόμενοι από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID-19».

Από την διατύπωση των διατάξεων δημιουργείται το ακόλουθο ερώτημά:
επιχείρηση που πλήττεται σημαντικά, αλλά ο Κ.Α.Δ. της κύρια δραστηριότητας της δεν συμπεριλαμβάνεται στο κατάλογο των Κ.Α.Δ. της Α.1053/2020, μπορεί να αναστείλει την σύμβαση εργασίας του προσωπικού της όπως ορίζεται στην περ. α) της υποπαρ.2Α και αν όχι υπάρχουν άλλες διατάξεις που να επιτρέπουν την αναστολή της σύμβασης;

(Παράκληση για απάντηση όσο γίνεται συντομότερα).