Εταιρεία από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (δεν έχει αποκτήσει μέχρι τώρα Ελληνικό ΑΦΜ και ούτε τηρεί υποκατάστημα ή εγκατάσταση στην Ελλάδα) θέλει να αναλάβει την εκτέλεση τεχνικού έργου και συγκεκριμένα την κατασκευή κτιρίου κατοικιών στην Ελλάδα για λογαριασμό Ελληνικής εταιρείας εγκατεστημένης στην Ελλάδα, η οποία θα της το αναθέσει με ιδιωτικό συμφωνητικό.Σύμφωνα με το αρ.5 της ΣΑΔΦ Ελλάδας-ΗΑΕ το έργο κατασκευής δεν αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση για διάρκεια έως 12μήνες. Μπορεί η εταιρεία κατά την διάρκεια αυτών των 12μηνών να αναλάβει και

2 ο έργο κατασκευής και να μην θεωρηθεί ότι αυτό αποτελεί μόνιμη εγκατάσταση? Μπορεί η ίδια εταιρεία από τα ΗΑΕ μετά την πάροδο των 12μηνών να αναλάβει άλλο έργο κατασκευής?Η εταιρεία θα αποστείλει προσωπικό από τα ΗΑΕ στην Ελλάδα για την επίβλεψη του έργου αλλά για την εκτέλεση θα συμβληθεί με σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού-εργολαβικού με Έλληνες εργολάβους, π.χ. χωματουργούς, ελαιοχρωματιστές ή κτίστες.

Θα πρέπει να αποκτήσει Ελληνικό ΑΦΜ, να προβαίνει σε παρακράτηση 3% επί των τιμολογίων των εργολάβων και να πληρώνει Ελληνικό ΦΠΑ? Για τις αμοιβές που θα λαμβάνει η εταιρεία ΗΑΕ από την Ελληνική αναθέτουσα θα πρέπει να παρακρατείται από την Ελληνική εταιρεία 3%?