Προτού διατυπώσω το ερώτημα μου, παραθέτω τη σύνδεση μεταξύ των εταιρειών που αφορά.

Εταιρεία Α κατέχει 100% της εταιρείας Β. Η εταιρεία Β συμμετέχει κατά ?5% στην εταιρεία Γ. Εταιρεία Δ κατέχει ?95% της εταιρείας Γ. Τα φυσικά πρόσωπα μέτοχοι της εταιρείας Δ είναι και μέτοχοι της εταιρείας Α κατά ?45% και συγγενικά τους πρόσωπα ?55%.

Η εταιρεία Γ πρόκειται να εξαγοράσει την εταιρεία Β σε αντίτιμο που να αντιστοιχεί στην πραγματική αξία της Β. Από τη συναλλαγή αυτή θα προκύψει ζημία στα βιβλία της Α καθώς η συμμετοχή της Α στη Β σε σχέση με το αντίτιμο της πώλησης είναι μεγαλύτερη.

Το ερώτημα λοιπόν είναι αν η ζημία που θα προκύψει στα βιβλία της Α είναι εκπεστέα φορολογικά σύμφωνα και με τα όσα ορίζονται στην Πολ. 1032/26.1.2015.