Ο βασικός μέτοχος (80%) μίας Ανώνυμης ξενοδοχειακής εταιρείας μεταβιβάζει (πώληση) το σύνολο των μετοχών του σε τρίτους έναντι ποσού ευρώ 13.000.000, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Α.Ε. κατά το χρόνο πώλησης ανέρχεται σε ποσό ευρώ 5.000.000 και η αξία κτήσης των μετοχών του σύμφωνα με τη παρ. 4 του Ν. 4172/2013 προσδιορίζεται σε ποσό ευρώ 3.000.000 (Υπεραξία από πώληση μετοχών 13-3=10εκ) Η αντικειμενική αξία του ακινήτου (ξενοδοχείο) ανέρχεται σε ποσό ευρώ 12.000.000. Ερώτηση: Δύναται το ποσό της υπεραξίας να μη υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4172/2013 στο άρθρο 42 και να μη φορολογηθεί με τα άρθρα 43 και 43 Α αλλά να υπαχθεί στη παρ. 1 του άρθρου 41 και να εξαιρεθεί η υπεραξία από τη φορολόγηση σύμφωνα με τη παρ. 33 α του άρθρου 72 του ανωτέρω νόμου, δεδομένου ότι η αξία των μεταβιβαζόμενων μετοχών έλκουν άνω του 50% την αξία τους από ακίνητη περιουσία (12.000.000 Χ 80% = 9.600.000 > 13.000.000/2)