Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1037/2015 για την υποκεφαλαιοδότηση και για την εφαρμογή της

ως τόκοι νοούνται οι οριζόμενοι με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 37 του ν.4172/2013.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 37 του ν.4172/2013.:

Ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους, είτε εξασφαλίζονται με υποθήκη είτε όχι, και είτε παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι, και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες, με ή χωρίς ασφάλεια, και κάθε είδους δανειακή σχέση, συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων ωφελημάτων (premiums), των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos) και ανταμοιβών τα οποία απορρέουν από τίτλους, ομολογίες ή χρεόγραφα.

Ερώτηση : Οι προμήθειες για εγγυητική επιστολή που καταβάλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία σε ημεδαπή τράπεζα μπορούν να υπολογισθούν ως τόκοι για τον υπολογισμό του ορίου των 3 εκ .Τί ισχύει για τα έτη 2017 , 2018 , 2019 .

Σημείωση :

Η εγγυητική επιστολή αναφέρει στο άρθρο 5 ότι :

Για την έκδοση της εγγυητικής αυτής επιστολής έγινε χρήση της πιστώσεως που συνομολογήθηκε μεταξύ μας δυνάμει της υπ.αριθμ. ……….. συμβάσεως παροχής πιστώσεως με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό και των ταυταρίθμων συμπληρωματικών αυξητικών συμβάσεων από – με όριο το ποσό των ……….. .Κατά συνέπεια οι όροι και οι συμφωνίες που διέπουν την ανωτέρω σύμβαση παροχής πιστώσεως ισχύουν παραλλήλως και αθροιστικά με τους όρους και συμφωνίες της παρούσας σύμβασης .

Η σύμβαση παροχής πιστώσεως στο άρθρο 10 αναφέρει ότι :

Η χρήση της πιστώσεως μπορεί να γίνεται επίσης για έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ του πιστούχου ή τρίτου, καθώς και για άνοιγμα ενέγγυας πιστώσεως υπέρ τρίτων. .

Η εγγυητική επιστολή και η δανειακή σύμβαση έχουν την ίδια ημερομηνία σύνταξης. Η εγγυητική επιστολή κατατέθηκε στο υπουργείο ανάπτυξης προκειμένου να καταβληθεί στην ΑΕ ποσό της επιχορήγησης Ν.3299/04 πριν την ολοκλήρωση.