Εμπορική Ο.Ε. με τρεις εταίρους και ποσοστό συμμετοχής 1/3 ο καθένας, πρόκειται να μετατραπεί σε ΙΚΕ χωρίς χρήση διατάξεων αναπτυξιακών νόμων και να ορίσει διαχειριστές της και τους τρεις εταίρους. Τηρεί διπλογραφικά βιβλία στα οποία είναι καταχωρημένο και ακίνητο ιδιοκτησίας της.

Ερωτήματα:

· Χρειάζεται να γίνει απογραφή η απλά το ισοζύγιο της Ο.Ε., της ημερομηνίας μετατροπής, θα αποτελεί και ισοζύγιο έναρξης της ΙΚΕ ?

· Δεδομένης της ύπαρξης ακινήτου, χρειάζεται η απόφαση των εταίρων για τη μετατροπή να γίνει με τη σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης ?

· Χρειάζεται έκθεση ορκωτού εκτιμητή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Αρ 123 του Ν.4601/2019

· Σε ποια ποσά θα πληρώνουν εισφορές ΕΦΚΑ οι διαχειριστές της ΙΚΕ στις περιπτώσεις που α) λαμβάνουν β) δε λαμβάνουν ή γ)κάποιοι λαμβάνουν και κάποιοι όχι αμοιβές διαχείρισης