Κύριοι,

Θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:

Διαχειριστής ΙΚΕ λαμβάνει σταθερή αμοιβή διαχείρισης η οποία έχει εγκριθεί από την γενική συνέλευση. Συγχρόνως λαμβάνει πρόσθεση αμοιβή βάσει επίτευξης στόχων. Ο τρόπος υπολογισμού της πρόσθετης αμοιβής αναφέρεται στο πρακτικό της ΓΣ και θα εγκριθεί από γενική συνέλευση του τρέχοντος έτους.

Ο διαχειριστής, κατά την διάρκεια της χρήσης 2018, έχει λάβει το μεγαλύτερο μέρος της πρόσθετης αμοιβής στον λογαριασμό του η οποία πρόκειται να εγκριθεί το 2019.

Η εν λόγω ΙΚΕ εξοφλεί το ενοίκιο, τα κοινόχρηστα του σπιτιού του καθώς και άλλα προσωπικά έξοδα του διαχειριστή (ρουχισμό, εστιατόρια, super market κτλ.).

Ερωτάται:

1. Με δεδομένο άτι η πρόσθετη αμοιβή διαχείρισης, η οποία κατά το μεγαλύτερο μέρος της έχει καταβληθεί αλλά πρόκειται να εγκριθεί εντός του 2019, σε ποιο έτος πρέπει να δηλωθεί και να φορολογηθεί?
2. Το ενοίκιο του σπιτιού αποτελεί παροχή και θα δηλωθεί στην βεβαίωση. Αποτελεί έξοδο το οποίο εκπίπτει από τα έσοδα της εταιρίας?
3. Τι ισχύει για όλα τα προσωπικά έξοδα (κοινόχρηστα, εστιατόρια, super market, γυμναστήριο κτλ.)? θα θεωρηθούν παροχή σε είδος και θα εκπίπτουν από τα έσοδα της εταιρίας ή δεν θα θεωρηθούν παραγωγική δαπάνη και θα πρέπει να αναμορφωθούν?

Με εκτίμηση,