Θέμα :

Ιταλός (Ι) υποκείμενος σε ΦΠΑ αγοράζει Α ύλη από Έλληνα (Ε1) υποκείμενο σε ΦΠΑ.

Ο Έλληνας (Ε1) παραδίδει απευθείας, κατ΄ εντολή του Ιταλού (Ι), στον Έλληνα (Ε2) υποκείμενο σε ΦΠΑ την Α ύλη. Ο Έλληνας (Ε2) με την εν λόγω Α ύλη παράγει τελικό προϊόν δια της μεθόδου FACON και για λογαριασμό του Ιταλού (Ι).

Το τελικό προϊόν θα εξαχθεί από τον Ιταλό (Ι) σε τρίτη χώρα μέσω του Ελληνικού Τελωνείου.

Ερωτήματα :

1) Ο (Ε1) μπορεί να τιμολογήσει τον (Ι) χωρίς ΦΠΑ θεωρώντας την συναλλαγή ως ενδοκοινοτική παράδοση αγαθών (όπως αναφέρει και η ΠΟΛ.1255/9-10-95 για περιπτώσεις όμως, όπου το τελικό προϊόν αποστέλλεται σε άλλο Κράτος-μέλος) ;

Εάν ναι, τότε ακολουθεί τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην ΠΟΛ.1255/9-10-95 ή κάτι διαφορετικό ;

2) Ο (Ε2) τιμολογεί τον (Ι) χωρίς ΦΠΑ θεωρώντας την συναλλαγή ως ενδοκοινοτική παροχή υπηρεσιών ;

Έχει υποχρέωση τήρησης ειδικού βιβλίου FACON και εάν ναι, αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο;

3) Ο (Ι) για να εξάγει τα τελικά προϊόντα από το Ελληνικό Τελωνείο πρέπει να διαθέτει ένα από τα παρακάτω;

- να διαθέτει Ελληνικό ΑΦΜ

- να έχει Φορολογικό αντιπρόσωπο

- ή τέλος υπάρχει διαδικασία (και ποια είναι αυτή) που να εξουσιοδοτεί τον (Ε2) να προβαίνει για λογαριασμό του στις εξαγωγές αυτές.