Στις περιπτώσεις τραγουδιστών, μουσικών,μουσικοσυνθετών (ατομικές επιχειρήσεις), οι οποίοι έχουν έναρξη δραστηριότητας και εκδίδουν τιμολόγια ποιό είναι σήμερα το πλαίσιο ασφάλισης τους και οι υποχρεώσεις τους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες είτε τραγουδιστή είτε μουσικού οργάνου σε καταστήματα και συναυλίες και εκδηλώσεις? Συγκεκριμένα υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνητικό που αναρτάται στο taxis βάσει του οποίου συμφωνούνται τα ποσά της αμοιβής, ο χρόνος απασχόλησης, η διάρκεια σύμβασης κλπ όροι. Επί της αμοιβής τους γίνεται και παρακράτηση φόρου 20% (περίπτ.δ της παρ.1 άρθρου 62 ΚΦΕ) . Στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ μέχρι σήμερα δεν έχουν αναρτηθεί για αυτές τις περιπτώσεις ειδοποιητήρια.Η επιχείρηση στην οποία προσφέρονται οι παραπάνω υπηρεσίες πως πρέπει να ασφαλίσει τους παραπάνω, με ποιό ΚΠΚ , επί ποίας αμοιβής θα ασφαλίσει και με ποιά ποσοστά, θα παρακρατηθεί κράτηση ΕΦΚΑ εργαζομένου? Στις ανωτέρω περιπτώσεις θεωρώ ότι δεν τίθεται θέμα πρόσληψης κλπ διαδικασίες στην ΕΡΓΑΝΗ, διότι ήδη υφίσταται συμφωνητικό συνεργασίας που ορίζει την σχέση των συμβαλλομένων ως σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών και όχι εξαρτημένη.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων