Παιδικός σταθμός προσλαμβάνει προσωπικό (οδηγούς σχολικών, νηπιαγωγούς κλπ) την 01/09 κάθε έτους με σύμβαση ορισμένου χρόνου λήξης 31/07 του επόμενου έτους.

Χορηγεί την αναλογούσα άδεια (από 01/09-31/12) και το επίδομα αδείας στους εργαζόμενους μέχρι το τέλος του χρόνου. Στο επόμενο έτος και κατά την λήξη της σύμβασης (31/07 ) πληρώνει αποζημίωση μη χορηγηθείσας αδείας για το διάστημα από 01/01-31/07 και το αναλογούν επίδομα αδείας .

α)Πως προσδιορίζεται το ύψος του επιδόματος αδείας που πρέπει να δοθεί κατά την 31/12 και την 31/07 επόμενου έτους;

β)Σχετικά με την αποζημίωση μη χορηγηθείσας αδείας για το διάστημα από 01/01-31/07 είναι ο παραπάνω χειρισμός σύννομος ;

Aν όχι τι θέματα μπορεί να ανακύψουν με το ΙΚΑ και το ΣΕΠΕ; Υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΙΚΑ για την αποζημίωση μη χορηγηθείσας άδειας ;

Β. Σε εργασιακή σχέση αορίστου χρόνου ο εργαζόμενος ζητά εγγράφως από τον εργοδότη του να εργαστεί κατά την διάρκεια της ετήσιας αδείας του.

Ο εργοδότης κάνει αποδεκτό το αίτημα του και στο τέλος του χρόνου του καταβάλλει αποζημίωση μη χορηγούμενης αδείας (όχι με προσαύξηση 100%)

1. Σχετικά με την αποζημίωση μη χορηγηθείσας αδείας είναι ο παραπάνω χειρισμός σύννομος ;

2. Aν όχι τι θέματα μπορεί να ανακύψουν με το ΙΚΑ και το ΣΕΠΕ;

3. Υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών στο ΙΚΑ για την αποζημίωση μη χορηγηθείσας άδειας ;