Εταιρεία ΙΚΕ ενοικιάζει ακίνητα από ιδιώτες με σκοπό την εκμετάλλευση βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω πλατφορμών τύπου BOOKING AIRBNB κλπ. 1) έχει δικαιώμα να εκδώσει ΤΠΥ σε πελάτες που χρησιμοποιούν εταιρική κάρτα (δηλ. η εταιρεία που εργάζονται τους ζητά αποδ. έξοδα διαμονής) 2) εκτός από την δήλωση στο μητρώο βραχυχρόνιων μισθώσεων πρέπει να συνάπτει και μισθωτήρια για κάθε πελάτη που διαμένει στα ακίνητα? 3) περιορίζεται να πραγματοποιεί 90 μισθώσεις ανά έτος για τα ακίνητα?