Στην μερική απασχόληση , αν ζητηθεί από τον εργαζόμενο πρόσθετη εργασία, αυτός έχει υποχρέωση να την παράσχει , αν αντικειμενικά μπορεί να το κάνει.
Στην περίπτωση πρόσθετης εργασίας σε σύστημα μερικής απασχόλησης δεν υφίσταται υπερεργασία αφού δεν υπερβαίνει εβδομαδιαίως τις 40 ώρες και πρόκειται για απασχόληση πέραν του συμβατικού ωραρίου και μέχρι 40 ώρες και αμείβεται ως απλό ωρομίσθιο.

Η επιχείρηση πώς μπορεί να είναι καλυμμένη σε επιτόπιο έλεγχο , έτσι ώστε να μην θεωρηθεί απόκρυψη ασφαλιστικών εισφορών πλήρους απασχόλησης;

Νέο έντυπο Ε8 δεν μπορεί να υποβληθεί καθώς δεν τίθεται θέμα υπερεργασίας.

Θα πρέπει να κατατεθεί προηγουμένως Ε4 συμπλ ατομικός πίνακας προσωπικού για την τροποποίηση του ωραρίου για τον επιτόπιο έλεγχο και εν συνεχεία τροποποίηση μερικής σύμβασης και Ε9 εντός 8ημερολογιακών ημερών;