Νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα διοργανώνει μουσικές παραστάσεις . Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να φιλοξενήσει και να σιτίσει τους καλλιτέχνες των εκδηλώσεων.

Οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν;

Μπορεί να εκπέσει το ΦΠΑ αυτών των εξόδων;