Επιχείρηση εκμετάλλευσης Φ.Δ.Χ. με άδεια Εθνικών και Διεθνών μεταφορών , ξεκίνησε μεταφορές σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1) Έχει δικαίωμα να εκπίπτει τις δαπάνες που κάνει στις χώρες αυτές και λαμβάνει τιμολόγια?(π.χ.καύσιμα,διόδια κ.λ.π.)
2) Μπορεί να ζητήσει επιστροφή του ΦΠΑ των τιμολογίων αυτών και με ποιά διαδικασία και από ποιά χώρα?
3) Υπάρχει υποχρέωση υποβολής ανακαιφαλαιωτικού πίνακα από τη στιγμή που χρεώνεται ΦΠΑ?
4) Τί γίνεται με τις λοιπές δαπάνες διαμονής και διαβίωσης των οδηγών? Ποιός ο χειρισμός τους?

Σας παρακαλώ πολύ να έχω σύντομα απάντηση γιατί επείγει.

Σας ευχαριστώ