Ελληνική εταιρεία κατέχει θυγατρική στην Ολλανδία με ποσοστό 50%. Η λογιστική αξία κτήσης στα βιβλία της ελληνικής είναι 2.000.0000 ευρώ.

Η ελληνική εταιρεία επίσης έχει δώσει δάνειο στην θυγατρική της 1.000.0000 ευρω.

Η ολλανδική εταιρεία θα κλείσει οριστικά μέσα στο έτος με ζημιές ενώ η ελληνική είναι κερδοφόρα.

1.Στην περίπτωση αυτή η ζημιά από την αξία κτήσης την όποια δεν θα καλύψει η ελληνική εταιρεία αναγνωρίζεται φορολογικά για συμψηφισμό από τα κέρδη της ελληνικής εταιρείας?

2. Η ζημιά από την μη αποπληρωμή του δανείου αναγνωρίζεται για συμψηφισμό από τα κέρδη της ελληνικής εταιρείας?