Σε προσωπική εταιρεία ΟΕ με απλογραφικά βιβλία, πρέπει να καταχωρούμε το τέλος επτηδεύματος 1.000,00€) ως έξοδο(στα σχετικά πεδία του Ε3) και στη συνέχεια μεταφέρεται το καθαρό κέρδος στο έντυπο Ν.

Σε αυτήν την περίπτωση η κατανομή κερδών στους εταίρους στη σελίδα 3 του εντύπου Ν θα γίνει από τα κέρδη πριν τη φορολογική αναμόρφωση(λογιστικά κέρδη).

Επομένως τα κέρδη που αναλογούν στους εταίρους θα είναι διαφορετικά εάν καταχωρήσουμε το τέλος επιτηδεύματος ως έξοδο λογιστικά στην χρήση και διαφορετικά εάν δεν το καταχωρήσουμε.

Φορολογικά δεν επηρεάζει κάτι διότι θα γίνει φορολογική αναμόρφωση.

Έχω καταλάβει σωστά ως προς την κατανομή κερδών στους εταίρους ή όχι;