Καλησπέρα σας,
Σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης του ε3, για εταιείες παροχής υπηρεσιών, στον πίνακα ζ2 στον κωδικό 485 και στον πίνακα που ανοίγει στα ενοίκια μπαίνει το ποσό του ενοικίου από ιδιόχρηση.Μάλιστα αυτό το ποσό μπαίνει και στον πίνακα γ1. Το έσοδο της ιδιόχρησης μπαίνει στον κωδικό 462 λοιπά συνήθη έσοδα?

Επίσης, για κάποιον ο οποίος τηρεί ΕΓΛΣ το έξοδο προηγούμενης χρήσης καταχωρείται στον πίνακα ζ2 στα διάφορα λειτουργικά στο λοιπά έξοδα? και σχετικά με τον πίνακα δ στο σύνολο δαπανών από παροχή υπηρεσιών ή στο λοιπά έξοδα?εξαιρουμένων των τόκων και των αποσβέσεων?

Σας ευχαριστώ πολύ.