Ανώνυμη Εταιρία σκοπεύει να καταβάλλει στους εργαζόμενούς της, ως όρος παροχής προβλεπόμενης σε Επιχειρησιακή σύμβαση, χρηματική ενίσχυση έως 500 ευρώ ανά παιδί για συμμετοχή σε summer camp ή παιδική κατασκήνωση. Τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του αρθρ. 13, ν.4172/13:

1) Αν η παροχή αυτή θεωρείται παροχή σε είδος ή σε χρήμα και προσαυξάνει το φορολογητέο εισόδημα,

2) Αναγνωρίζεται φορολογικά στις λειτουργικές δαπάνες τις επιχείρησης και αν ναι υπό ποιές προϋποθέσεις,

3) Ποιά είναι τα νόμιμα παραστατικά που πρέπει να προσκομίσει ο εργαζόμενος (γονέας) τα οποία θα εκδοθούν από τον φορέα παροχής της υπηρεσίας (κατασκηνωτική επιχείρηση, βρεφονηπιακός σταθμός κλπ ), προκειμένου να πληρωθεί από τον εργοδότη, με δεδομένο ότι η εταιρεία δεν θα συνάψει σύμβαση με την κατασκήνωση.

4) Με ποιο παραστατικό θα καταβληθεί η ανωτέρω παροχή στους εργαζόμενους? Αν εκδοθεί τίτλος κτήσης το ποσό υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές ή εξαιρείται?

5) Αν το ποσό που καταβληθεί είναι έως 300€ ανά φορολ. έτος (ανά εργαζόμενο), θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία ή απαλλάσσεται, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1219/2014. Σε περίπτωση που ισχύει το όριο των 300€ ως απαλλαγή, φορολογείται τυχόν υπερβάλλον ποσό (π.χ 500€) στο σύνολό του ή μόνο το ποσό που υπερβαίνει τα 300€

6) Υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου για την παροχή αυτή ή εκκαθαρίζεται κατά την υποβολή της δήλωσης φορ. εισοδήματος φυσικών προσώπων. Η παροχή αυτή συνεντέλλεται με την μηνιαία μισθοδοσία, στον μήνα που θα δοθεί και αν ναι υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές?

7) Σε περίπτωση που φορολογείται η παροχή, στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών από μισθωτή εργασία πρέπει να απεικονίζεται αυτού του είδους η παροχή σε ξεχωριστή σειρά και αν ναι με ποιό τύπο αποδοχών?

Λόγω του επείγοντος του θέματος παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν πιο άμεση απάντηση σας.