Καλημέρα σας
Τα Αγροτικά έσοδα και έξοδα που δεν αφορούν βιολογική καλλιέργεια, στον Πίνακα Ζ μπαίνουν στην στήλη Παραγωγική δραστηριότητα ή Αγροτική-Βιολογική δραστηριότητα ?

Ευχαριστώ