Καλημέρα
α) Μέτοχος σε ΑΕ με ποσοστό στο κεφάλαιο άνω 3% (δεν είναι μέλος Δ.Σ)

θα πάρει μερίσματα επι των κερδών της εταιρείας, έχουν ασφαλιστικές εισφορές σε αυτή την περίπτωση τα μερίσματα και τι ποσοστό?

β) Μέτοχος σε ΑΕ με ποσοστό στο κεφάλαιο άνω 3% είναι μέλος Δ.Σ

θα πάρει μερίσματα επι των κερδών της εταιρείας, έχουν ασφαλιστικές εισφορές σε αυτή την περίπτωση τα μερίσματα και τι ποσοστό?

Ευχαριστώ