Περίπτωση 1η.
Ελεύθερος Επαγγελματίας - Ατομική Επιχείρηση - με αρκετά χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας
την 20/12/2016 συμμετέχει σε Νεο Ιδρυθείσα ΙΚΕ , ως εταίρος και Διαχειριστής ,
παράλληλα προβαίνει σε Διακοπή της Ατομικής του Επιχείρησης με ημερομηνία 31/12/2016
Για ένα μικρό διάστημα λίγων ημερών 20-31/12/2016 έχει παράλληλη δραστηριότητα, ατομική επιχείρηση και Διαχειριστής-Εταίρος στην ΙΚΕ
Από 1/1/2017 έχει μόνο την ιδιότητα του Διαχειριστή-Εταίρου στην ΙΚΕ
Το εισόδημα του 2015 από το ελεύθερο επάγγελμα είναι 60.000 ευρώ
Το εισόδημα του 2016 από το ελεύθερο επάγγελμα παρόμοιο... απο τη συμμετοχή στην ΙΚΕ τίποτα.
Στο έτος 2017 δεν έχει εισοδήματα, μόνο την ιδιότητα του Διαχειριστή της ΙΚΕ άνευ αμοιβής, και άνευ διανομής μερισμάτων
Ερωτάται , ποια η βάση υπολογισμού των Ασφαλιστικών εισφορών, και το ποσό αυτών από 1/1/2017 και για όλο το έτος 2017, καθώς και για το 2018 με υπόθεση εργασίας ότι για το έτος 2017 η ΙΚΕ δεν έχει κέρδη.
Περίπτωση 2η.
Στο ως άνω παράδειγμα αν ο ελεύθερος έκανε διακοπή εργασιών 31/12/2016 ,και
από 1/1/2017 και έως 30/4/2017 δεν ασκούσε καμία δραστηριότητα ,
στη συνέχεια σε επιχείρηση με νομική μορφή ΙΚΕ έναρξη εργασιών π.χ. από 1/5/2017 είναι Διαχειριστής και εταίρος , ποια η βάση των ασφαλιστικών εισφορών και το ποσό τους από 1/5/2017 και στο εξής ,για τον ασφαλισμένο ?