Καλημέρα,

Στην Χρήση 2016, έγινε σχηματισμός πρόβλεψης επισφαλών πελατών και επιβαρύνθηκε η χρήση 2016 λογιστικά. Επίσης εγινε φορολογική αναμόρφωση για το ποσό της πρόβλεψης επισφαλών πελατών.
Απο το ποσό αυτό , ένα μέρος θα εκπεσθεί φορολογικά στην χρήση 2017 και το υπόλοιπο στην χρήση 2018.

Παρακαλώ να με ενημερώσετε για τους κωδικούς -πϊνακες που πρέπει να συμπληρωθούν στη δήλωση Ν, Δήλωση Ε3, ΠΙνανκας Φορολ/κης Αναμόρφωσης , για την χρήση 2016, την χρήση 2017 και την χρήση 2018, για την ορθή φορολογική απεικόνιση.

Με Εκτίμηση