ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9 ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ.

Φυσικό πρόσωπο κληρονομεί, με άλλους συνδικαιούχους, ακίνητα, με το δικαίωμα του ευεργετήματος της απογραφής.

‘Έχει υποχρέωση να δηλώσει στο δικό του Ε9 τα ακίνητα αυτά και με τι ποσοστό ιδιοκτησίας?

Τα ακίνητα αυτά θα έχουν αυτοτελή εμφάνιση στο Ε9 του? Δεν θα εμπλέκονται με την προσωπική του ακίνητη περιουσία? Υπάρχει πρόβλεψη στο έντυπο για κάτι τέτοιο?

Οι φόροι που θα προκύψουν θα καταβάλλονται από την εκποίηση κληρονομητέας περιουσίας?

Σε ποια ημερομηνία δηλώνονται, αν δηλώνονται, τα ακίνητα αυτά στο Ε9?

Παρακαλώ να έχω στην απάντηση σας, τη σχετική νομοθεσία.