Παρακαλώ για την ακόλουθη εταιρία επιβεβαιώστε τι ισχύει σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων του Ν. 3091/2002 και την υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή τήρησης φακέλου, καθώς και τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται σε κάθε πιθανή περίπτωση:

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με έδρα στην Ελλάδα και με ακίνητο στην Ελλάδα ανήκει 100% σε γαλλική αστική εταιρία Α, η οποία ανήκει 100% σε γαλλική εταιρία Β, η οποία ανήκει σε φυσικά πρόσωπα Γάλλους, με ελληνικό ΑΦΜ.

Στο καταστατικό προβλέπεται σκοπός που περιλαμβάνει αγορά παντός είδους ακινήτων, επένδυση, ανάπτυξη, μεταπώληση, μίσθωση, εκμίσθωση και κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης ακινήτων.

Ευχαριστώ