Ο. ε με αντικείμενο εργασιών οικοδομικές εργασίες αναλαμβάνει βάσει εργολαβικού συμφωνητικού την κατασκευή οικοδομικού σκελετού.

Τα υλικά κατασκευής βαρύνουν το κύριο του έργου, και η αμοιβή των εργατοτεχνιτών θα καταβληθεί από τον εργολάβο – Ο Ε.

Οι ερωτήσεις είναι οι παρακάτω:

α) Τι θα πρέπει να αναφέρουμε στη σύνταξη του συμφωνητικού ώστε να κατοχυρώσουμε το δικαίωμα μας για έκπτωση των δαπανών μισθοδοσίας που θα καταβάλουμε στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους?

β) Αυτές οι αμοιβές – δαπάνες που θα καταβάλουμε θα γίνονται βάσει απδ οικοδομοτεχνικού έργου που θα υποβάλει ο κύριος του έργου ( η πραγματική αμοιβή είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που αναφέρεται στην α.π.δ).

γ) Τα ποσά των αμοιβών αυτών θα πρέπει να τα καταβάλουμε κάθε μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό μισθοδοσίας των εργατοτεχνιτών?

δ ) όσον αφορά την την φορολογική μας υποχρέωση θα πρέπει να υποβάλουμε μηνιαία τον φ.μ.υ και κάθε χρόνο τις βεβαιώσεις αποδοχών βάσει των οποίων θα δηλωθούν οι αμοιβές αυτές στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των εργατοτεχνιτών οικοδόμων?

Ευχαριστώ