Επιτηδευματίας με κωδικούς δραστηριότητας υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων, σε ποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις έχει υποχρέωση για παρακράτηση φόρου
1) τοποθέτηση – συναρμολόγηση καινούριου μηχανήματος ,
2) κατασκευή και τοποθέτηση νέου ηλεκτρικού πίνακα και
3) επισκευή ή συντήρηση μηχανήματος.
Αν ναι από ποιο χρηματικό ποσό είναι υποχρεωμένος?