Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1107/2016:

1.Η παρ. 3 του άρθρου 112 του ν.4387/2016 αντικαθιστά το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4172/2013 και ορίζει τον τρόπο φορολόγησης των αγροτικών επιδοτήσεων/ενισχύσεων. Συγκεκριμένα, για όσους ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά τον προσδιορισμό του κέρδους τους από επιχειρηματική δραστηριότητα, περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις, κατά το ποσό που αυτές υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ.

Γιατί είναι κακογραμμένο για άλλη μια φορά,η ερώτηση είναι: φορολογείται η βασική ενίσχυση εξολοκλήρου ή φορολογείται το υπερβάλλον των 12.000,00 ευρώ για την βασική/πράσινη/συνδεδεμένη και οι υπόλοιπες από το 1 ευρώ?