Ποιές λογιστικές εγγραφές πρέπει να γίνουν, σύμφωνα με τα ΕΛΠ σε απλογραφικά βιβλία, κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων από τρίτη χώρα, με ποιά ημερομηνία και ποιά ισοτιμία και τι στήλες πρέπει να υπάρχουν στο βιβλίο εσόδων εξόδων. Επίσης, πρέπει να λαμβάνεται υπ όψη η πληρωμή προς τον προμηθευτή και να υπολογίζονται - καταχωρούνται στο βιβλίο εσόδων - εξόδων τυχόν συναλλαγματικές διαφορές. Τέλος, τι γίνεται εάν οι ημερομηνίες των παραστατικών εισαγωγής αναφέρονται σε διαφορετική χρήση, π.χ. τιμολόγιο προμηθευτή εξωτερικού 30/12/2016 και τιμολόγιο εκτελωνιστή 03/01/2017?
Παρακαλώ χρησιμοποιείστε και ένα παράδειγμα για καλύτερη κατανόηση, π.χ. 1) το τιμολόγιο του προμηθευτή εξωτερικού έχει ημερομηνία 17/10/2016 με αξία 7.124 USD
2) η διασάφηση έχει:
ημερομηνία 21/10/2016
συντελ. ισοτιμίας 1,115
στατιστική αξία 6.389,23
φορολογική βάση 7.179,94 επί της οποίας υπολογίστηκε φπα 24% δηλ. ποσό 1.723,18 €
3) το δελτίο αποστολής με το οποίο παραλαμβάνει η επιχείρηση τα εμπορεύματα έχει ημερομηνία 22/10/2016
4) η εκκαθάριση και το τιμολόγιο του εκτελωνιστή έχουν ημερομηνία 24/10/2016 και αναγράφουν
ΦΠΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 1.723,18
ΔΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 766,71
ΕΡΓΑΤΙΚΑ - ΦΟΡΤΩΤΙΚΑ - ΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΑ 54,55 + ΦΠΑ 13,09
Με ενδιαφέρει ο λογιστικός χειρισμός που πρέπει να γίνει σε βιβλία β΄ κατηγορίας. Ευχαριστώ