Την 1 Δεκ.2005 η ανώνυμη εταιρία (Α) η οποία για συντομία θα αποκαλείται «ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ» μισθώνει από την Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Β) η οποία για συντομία θα αποκαλείται «ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ» οικόπεδο συνολικής έκτασης 120.000τ.μ. με σκοπό την εξυπηρέτηση του σκοπού της και συγκεκριμένα για τουριστική εκμετάλλευση, ειδικότερα δε για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας και άλλων εγκαταστάσεων (καφετέρια - εστιατόριο) που θα κρίνει αναγκαίες προκειμένου να ασκήσει τουριστική επιχείρηση.

Μετά την λήξη ή με οποιαδήποτε τρόπο και λόγο λύση της μίσθωσης, οι κάθε είδους εγκαταστάσεις που θα κατασκευάσει η Μισθώτρια θα παραμείνουν σε όφελος της Εκμισθώτριας, η δε Μισθώτρια δεν θα έχει το δικαίωμα να αξιώσει από την Εκμισθώτρια να της καταβάλει τις δαπάνες που έκανε, ούτε να αφαιρέσει εγκαταστάσεις από το Μίσθιο ή να αξιώσει αποζημίωση για αυτές από την Εκμισθώτρια.

Η μίσθωση συμφωνείται για 20χρόνια , αρχίζει δε από την 1-12-2005 και λήγει την 30-11-2025.

Η ΜΙΣΘΏΤΡΙΑ κατασκεύασε με δαπάνες δικές της εστιατόριο-καφετέρια και έκανε έναρξη υποκαταστήματος 6/10/2010.

I. Η ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ εταιρία επιθυμεί :

o Να διακόψει την λειτουργία του υποκαταστήματος την 1/1/2017 και να υπεκμίσθωση το ακίνητο(εγκαταστάσεις) σε τρίτον.

o Να προβεί σε τροποποίηση(μείωση) στο συμφωνητικό της μίσθωσης :

§ των τετραγωνικών μέτρων από 119.713τ.μ. σε 25.000τ.μ.με ανάλογη μείωση του μισθίου

§ καθώς επίσης και του χρονικού διαστήματος από τα 20χρόνια σε 15χρόνια με λήξη την 30/11/2020.

Ερωτάται

1. Η Μισθώτρια εταιρία καλώς έχει εκπέσει τον Φ.Π.Α. που αναλογεί στα επενδυτικά αγαθά ,παρόλο την διακοπή του υποκαταστήματος την 1/1/2017 και την υπεκμίσθωση των εγκαταστάσεων σε τρίτον (έχει παρέλθει η πενταετία 06/10/2010 -1/1/2017) ;2. Μετά την υπεκμίσθωση των ακινήτων η Μισθώτρια εταιρία έχει δικαίωμα να εκπέσει τις αποσβέσεις ,για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι την λήξη της μίσθωσης ;3. Η μισθώτρια εταιρία έχει την δυνατότητα με τροποποίηση του συμφωνητικού να μειώσει την χρονική διάρκεια της σύμβασης από 20 σε 15χρόνια και με αυτό τον τρόπο να γίνει αλλαγή του τρόπου επιμερισμού του εναπομείναντος κόστους οικοδομής στον υπολειπόμενο μισθωτικό χρόνο, καθώς επίσης και να μειώσει τα τετραγωνικά μέτρα του οικοπέδου με ανάλογη μείωση του μισθίου;