Θα ήθελα την απάντησή σας αν με τη διατύπωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν.3842/2010, καταργείται η απαλλαγή που προβλέπει το άρθρο 276 του Ν.3463/2006.