Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία παραχωρεί, δωρεάν, κτιριακή εγκατάσταση με εξοπλισμό εστίασης σε ΑΕ για ορισμένο χρόνο.

Για τον εξοπλισμό θα πρέπει να καταρτιστεί σύμβαση χρησιδανείου, να γίνει αποτίμηση του στην τιμή κτήσης του και να αποδοθεί το τέλος χαρτοσήμου-ΟΓΑ;

Δεδομένου ότι ο εξοπλισμός δεν είναι καινούριος πως θα γίνει η αποτίμησή του;
Ευχαριστώ