Εργολάβος οικοδομών, με το σύστημα της αντιπαροχής, θέλει να «Μετατρέψει» την ατομική του επιχείρηση σε Ι.Κ.Ε. κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν.1297/72. Σημειώνεται ότι υφίσταται ημιτελής οικοδομή που ανεγείρεται από τον «εργολάβο» με το σύστημα της αντιπαροχής, με άδεια που εκδόθηκε το 2008 στο όνομα του «εργολάβου» και με εξάντληση του συντελεστή δόμησης. Για την υλοποίηση της συμφωνίας μεταξύ του «εργολάβου» και του «οικοπεδούχου» έχουν συνταχθεί: 1) συμβολαιογραφικό προσύμφωνο μεταβίβασης ποσοστών αδιαίρετα οικοπέδου με δικαίωμα ανοικοδόμησης κατά τις διατάξεις του Ν.3741/1929 (συντάχθηκε το 2008 και πριν την υποβολή της αίτησης γα την έκδοση οικοδομικής άδειας) και 2) συμβόλαιο για σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας (Ν.3741/1929, Ν.Δ.1024/1971 και άρθρα 1002 και 1117 Α.Κ.), για διανομή μελλόκτιστων και κανονισμό πολυκατοικίας (συντάχθηκε το 2009). Με βάση λοιπόν τα παραπάνω θεωρείτε, γενικά και ειδικά, ότι: α) Είναι γενικά δυνατή η «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. με βάση τις διατάξεις του Ν.1297/72; β) Εάν είναι δυνατή γενικά η παραπάνω αναφερόμενη στο πρώτο ερώτημα «μετατροπή» ατομικής επιχείρησης σε Ι.Κ.Ε. με βάση τις διατάξεις του Ν.1297/72, μπορεί να πραγματοποιηθεί ειδικά στην περίπτωση μας, της οικοδομικής ατομικής επιχείρησης (εργολάβος), με τα δεδομένα και τα στοιχεία που ανωτέρω περιγράφουμε; Δεδομένης της παύσης ισχύος του άρθρου 12 του Ν.1297/72 που όριζε ότι: «αι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εφαρμόζονται επί επιχειρήσεων ως το αντικείμενο των εργασιών είναι κατά κύριο λόγον η κατασκευή ή εκμετάλευσις πάσης φύσεως ακινήτων πλην των ξενοδοχειακών τοιούτων………..». γ) Εάν είναι δυνατή η «μετατροπή» της εν λόγω ατομικής επιχείρηση του «εργολάβου» σε Ι.Κ.Ε., πως θα γίνει η αποτίμηση της ημιτελούς οικοδομής που ανεγείρεται από τον εργολάβο με το σύστημα της αντιπαροχής, με άδεια που εκδόθηκε το 2008 στο όνομα του «εργολάβου» και ποια στοιχεία αυτής θα αποτιμηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1297/72; Θα χρησιμοποιηθεί το κόστος ανέγερσης, όπως προκύπτει από το τηρούμενο «βιβλίο κοστολογίου οικοδομών» καταχωρημένου αυτού ως «παραγωγή σε εξέλιξη» στην έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/20 ή θα ληφθεί υπ’ όψη η αντικειμενική αξία της οικοδομής στο στάδιο που αυτή βρίσκεται και ποιος θα είναι ο λογιστικός χειρισμός στην περίπτωση αυτή; Το οικόπεδο θα εμφανισθεί στην αποτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/20 ή όχι; Εάν ναι, με ποια αξία ; (Με την αξία του κόστους της ανεγειρόμενης οικοδομής που αντιστοιχεί στα μεταβιβαζόμενα προς τον εργολάβο ποσοστά με αντίστοιχη ισόποση μείωση της συνολικής αξίας του κόστους της οικοδομής κατά τα ποσοστά που αντιστοιχούν στις ιδιοκτησίες του οικοπεδούχου;), δ) Εάν ολοκληρωθεί η διαδικασία προκύπτουν φορολογικές υποχρεώσεις, τόσο για την ατομική επιχείρηση του «εργολάβου», όσο και για τη νέα επιχείρηση (Ι.Κ.Ε.), ως προς τον Φ.Π.Α., το Εισόδημα, το Φ.Μ.Α. κ.λ.π. και εάν ΝΑΙ ποιές και για ποια αιτία;