Σε περίπτωση ιδιοχρησιμοποίησης ακινήτου από ελεύθερο επαγγελματία, το τεκμαρτό ενοίκιο από ιδιοχρησιμοποίηση αποτελεί εισόδημα από ακίνητα. Εκτός από το τεκμαρτό ενοίκιο, το οποίο αφαιρείται από τα ακαθάριστα έσοδα, μπορεί ταυτόχρονα να γίνει και απόσβεση της επαγγελματικής στέγης με συντελεστή 4% και αν ναι πάνω σε ποια αξία θα υπολογιστούν οι αποσβέσεις; Η αξία αυτή θα παραμείνει ίδια και για τα επόμενα χρόνια;