Έγγαμος ιατρός εγκαταστάθηκε στην Αγγλία τον Αύγουστο του 2014 όπου και μίσθωσε κατοικία όπου διαμένει. Προσλήφθηκε Οκτώβριο του2014 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας όπου και εργάζεται έως σήμερα

Η σύζυγος επίσης ιατρός και τα ανήλικα παιδιά προνηπιακής ηλικίας μετακόμισαν και εγκαταστάθηκαν οριστικά τον Μάρτιο του 2015 στην Αγγλία στην ήδη μισθωμένη από τον σύζυγο κατοικία. Δεν υπάρχει φοίτηση παιδιών επειδή είναι προνηπιακής ηλικίας. Η σύζυγος το δίμηνο του 2015 που διέμεινε στην Ελλάδα δεν είχε εισόδημα πλην ενοικίων από μισθωμένο ακίνητο. Λόγω αναχώρησης από την Ελλάδα λύθηκε σιωπηρά η μίσθωση της Α’ κατοικίας στην Ελλάδα. – Η σύζυγος προσλήφθηκε στο Ε.Σ.Υ. της Αγγλίας τον Οκτώβριο του 2015.

Τι δικαιολογητικά θα προσκομίσουμε στην Εφορία στην Ελλάδα που να βεβαιώνουν την διαμονή της συζύγου από τον Μάρτιο του 2015, ώστε το 2015 να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος Αγγλίας , καθότι η Οικονομική Υπηρεσία της Αγγλίας έλαβε γνώση της διαμονής της από την πρώτη μισθοδοσίας της τον Οκτώβρη του 2015. Εφόσον λάβει πιστοποιητικό αυτό δεν θα αναφέρεται στον Οκτώβριο του 2015?

Τελικά με ποια δικαιολογητικά θα δεχθεί η εδώ Δ.Ο.Υ. να την κάνει κάτοικο εξωτερικού το έτος 2015.