Οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ εταίρου Ο.Ε. έχουν καταχωρηθεί στον λογ. 64.98.20.000 (Εισφορές στον Ο.Α.Ε.Ε.)

Τι λογιστικές εγγραφές θα πρέπει να γίνουν σχετικά με την μη έκπτωση των καταβληθησομ?νων εισφορών, όταν φυσικό πρόσωπο συμμετέχει σε δύο Ο.Ε. που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, έχει το ίδιο ποσοστό συμμετοχής,και οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν καταβληθεί από την εταιρεία ή οποία στο τέλος της χρήσης εμφάνισε μικρότερα κέρδη ?