Ανώνυμη εταιρία έχει ένα χρέος Α προς προμηθευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, έχει μία παλιά απαίτηση Β (χρήματα που δεν έχουν επιστραφεί) από μέτοχο, ο οποίος είναι και Διευθύνων Σύμβουλος.
1. Μπορεί ο μέτοχος με κάποιο τρόπο να αναλάβει το χρέος αυτό της εταιρίας προς τον ξένο προμηθευτή, μειώνοντας την απαίτηση που έχει η εταιρία από τον μέτοχο? Αν ναι, με τί έγγραφα - δηλώσεις (μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, μετόχου, προμηθευτή, εταιρίας) μπορεί να γίνει αυτό? Οι δηλώσεις αυτές θα πρέπει να κατατεθούν στην Εφορία?
2. Υπάρχει κάποιο φορολογικό θέμα το οποίο θα μπορούσε να προκύψει για την εταιρία ή και για τον μέτοχο?