Κοινοπραξία Δημοσίου έργου απασχολεί περιστασιακά οικοδόμους για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών. Για τις αμοιβές τους θα πρέπει να γίνεται παρακράτηση φόρου με την κλίμακα των μισθωτών ή με 3% για το επιπλέον των 24,00 ευρώ ημερομίσθιο? Υποχρεούμαι να στέλνω για τους μήνες που τους απασχολώ περιοδική δήλωση Φ.Μ.Υ?