Ο.Ε. με 2 εταίρους (50% έκαστος) προβαίνει την 2-1-2015 στην αγορά και εξόφληση ΙΧ επιβατηγού αυτοκινήτου αξίας 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%. Εντός του έτους για το αυτοκίνητο αυτό πληρώνει ασφάλεια 700 €, τέλη κυκλοφορίας 1100 €, επισκευή- συντήρηση 0 €, εγγράφει αποσβέσεις 2.400 € και το τεκμήριο υπολογίζεται σε 15.000 ευρώ.
α) Ο κάθε εταίρος λαμβάνει παροχή σε είδος (20.000 + 700 + 1.100 + 0 + 2.400 + 15.000) Χ 30% Χ 50% = 5.880 ευρώ; ή μήπως η αξία της αγοράς δεν υπολογίζεται;

β) τα ποσά των βεβαιώσεων αποδοχών των εταίρων, που προκύπτουν από την παροχή σε είδος λόγω της χρήσης του συγκεκριμένου αυτοκινήτου, αποτελούν δαπάνη που εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της Ο.Ε.;