Παρακαλώ ενημερώστε με εάν οι κάτωθι περιπτώσεις (εγγραφές διαγραφής 2011,2012 &2013) μπορούν να αποσβεστούν φορολογικά με βάση το άρθρο 31 Ν. 2238/1994 και άρα δεν χρειάζεται τα ποσά να τα φορολογηθώ στο 2015 ως μη μεταφερόμενα λόγω διαγραφής στα ακκαθάριστα έσοδα.

1.) Περίπτωση απαίτησης από πελάτη εξωτερικού (υπάρχει αγωγή & έγγραφα δικηγόρων ότι η εταιρέια έχει πτωχεύσει)

2.) Περίπτωση πελάτη εσωτερικού με απαίτηση άνω των 1000 Ευρώ για τον οποίο έχει γίνει συγκεντρωτική στην εφορία για τη διαγραφή αλλά δεν έχω αποδεικτικό ότι του έστειλα επιστολή για διαγραφή για φορολογικούς λόγους

3.) Περιπτώσεις απαίτησεων από πελάτες που έχει γίνει αγωγή αλλά δεν βρέθηκαν οι πελάτες για να τους επιδοθούν (έγγραφο δικατικού επιμελητή). Εδώ υπάρχουν υποθέσεις μεγαλύτερες και μικρότερες των 1000 Ευρώ

4.) Περίπτωση συμφωνίας με υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού με πελάτη μεγαλύτερη των 1000 Ευρώ ότι διέγραψα ένα μέρος της απαίτησης μου υπέρ του εδώ, δεν έχω υποβάλλει συγκεντρωτική και η εγγραφή διαγραφής αφορά το 2013. Εάν κάνω εκπρόθεσμη συγκεντρωτική καλύπτομαι;

5.) Περιπτώσεις πτώχευσης ετιαρειών για τις οποίες έχουμε ασκήσει ένδικα μέσα