Κάτοικος Ελλάδος ο οποίος διαθέτε ακίνητο από κληρονομιά στο Βέλγιο, το πωλεί το 2015. Στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος 2015 φορολογικό, το ποσό θα μπει στον κωδικό 781; Αν ναι, θα θεωρηθεί: α)ως διάθεση περιουσιακού στοιχείου, οπότε αρκεί ως δικαιολογητικό το συμβόλαιο πώλησης, ή
β)ως εισαγωγή συναλλάγματος, οπότε απαιτείται να γίνει έμβασμα στην Ελλάδα και να προσκομιστεί η μοναδική βεβαίωση εισαγωγής εμβάσματος;
Εχει σημασία ότι δεν έχουν δηλωθεί ποτέ εισοδήματα στο εξωτερικό γιατί δεν υπήρχαν;
Ευχαριστώ