Φυσικό πρόσωπο είναι κάτοχος αλιευτικού σκάφους, μικρότερου των 10 κόρων. Μέχρι και το έτος 2013 τα έσοδα του προσδιορίζονταν σύμφωνα με το αντικειμενικό σύστημα. Τώρα διαπιστώσαμε (από την προσωποποιημένη πληροφόρηση) ότι έχει γίνει έναρξη από την 01/01/2004, απαλλασσόμενος από την τήρηση βιβλίων και το Φ.Π.Α. Ο ΚΑΔ της επιχείρησης είναι 50100000.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα ακόλουθα:

1.         Πως θα υπολογιστεί το εισόδημα που εισπράττει? Καθώς δεν τηρεί βιβλία, και δεν εκδίδει αποδείξεις για τα αλιεύματα που πωλεί.

2.         Είναι υποχρεωμένος να συμπληρώσει το έντυπο Ε3? Δεν έχει εισπράξει κάποια επιδότηση για το έτος 2014. Αν πρέπει να υποβληθεί Ε3 ποιοι κωδικοί συμπληρώνονται?

3.         Το σκάφος ως περιουσιακό στοιχείο δηλώνεται κάπου?