Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu

Παρακράτηση φόρου για υπηρεσίες

Παρακρατείται φόρος για αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές ή παρόμοιες υπηρεσίες με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), όπως αυτές ορίζονται με την ΠΟΛ.1120/2014.

Οι αρχικές εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες, καθώς και οι τροποποιητικές δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου και του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου κατά περίπτωση, στις αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 62, στις αμοιβές δικηγόρων της περίπτωσης α΄ και μερισμάτων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 που αποκτώνται από την 1 Ιανουαρίου 2019 και εφεξής, υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω TAXISnet. Οι μηδενικές δηλώσεις για τις οποίες εκ του νόμου δεν προκύπτει φόρος ή τέλος χαρτοσήμου προς απόδοση υποβάλλονται προαιρετικά.

Ως «καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής» νοείται και η πίστωση των δικαιούχων με τα εισοδήματα των περιπτώσεων δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 62 του Ν. 4172/2013 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013.

Η δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την καταβολή ή την πίστωση των ποσών των σχετικών εισοδημάτων. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης, καθώς και μη καταβολής ή εκπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωθέντος φόρου επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4174/2013.

- Για καταβολή της υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής που έγινε τον Απρίλιο 2019, η δήλωση υποβάλλεται και η παρακράτηση φόρου αποδίδεται,

Μέχρι 1 Ιουλίου 2019

( Ν.4172/2013, άρθρο 64, παρ. 1 περ. δ, παρ.7, ΠΟΛ.1012/2014 ΠΟΛ.1120/2014, Α.1101/2019)


Το περιεχόμενο αυτό προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας
Εκτύπωση από το Φορολογικό Ημερολόγιο από την Epsilon Net. Λογιστής:

Εκτύπωση εγγράφου