Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς!

Το έγγραφο προστέθηκε επιτυχώς στα αγαπημένα σας! Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Το έγγραφο υπάρχει ήδη!

Το έγγραφο υπάρχει ήδη στα αγαπημένα σας. Μπορείτε να το δείτε κάνοντας click εδώ.

Σφάλμα

Η εισαγωγή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί.

Αποθήκευση σχολίου

Το σχόλιο σας αποθηκεύτηκε με επιτυχία!

Ανανέωση σχολίου

Το σχόλιο σας ανανεώθηκε με επιτυχία!

Αποστολή email

Το email σας στάλθηκε επιτυχώς!

Menu
Φόρτωση...

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 26
9 Φεβρουαρίου 2007

ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 3528

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

`Αρθρο πρώτο

Κυρώνεται ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως καταρτίσθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 3242/2004, του οποίου το κείμενο έχει ως εξής:

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 1 Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα
`Αρθρο 2 Έκτασηεφαρμογής
`Αρθρο 3 Αμφισβήτηση ιδιότητας υπαλλήλου
ΜΕΡΟΣ Α΄ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
`Αρθρο 4 Ιθαγένεια
`Αρθρο 5 Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
`Αρθρο 6 Ηλικίαδιορισμού
`Αρθρο 7 Υγεία
`Αρθρο 8 Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση
`Αρθρο 9 Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους
`Αρθρο 10 Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
`Αρθρο 11 Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων
`Αρθρο 12 Τρόπος πλήρωσης θέσεων
`Αρθρο 13 Αρμόδιοόργανο
`Αρθρο 14 Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
`Αρθρο 15 Υποχρέωση διορισμού
`Αρθρο 16 Αρμοδιότητα έκδοσης και τύπος πράξης διορισμού
`Αρθρο 17 Δημοσίευση και κοινοποίηση πράξης διορισμού
`Αρθρο 18 Κατάρτιση υπαλληλικής σχέσης
`Αρθρο 19 Ορκωμοσία - Ανάληψη υπηρεσίας
`Αρθρο 20 Ανάκλησηδιορισμού
`Αρθρο 21 Αναδιορισμός
`Αρθρο 22 Βαθμόςδιοριζομένου
`Αρθρο 23 Προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου
ΜΕΡΟΣ Β΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
`Αρθρο 24 Πίστη στο Σύνταγμα
`Αρθρο 25 Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών
`Αρθρο 26 Εχεμύθεια
`Αρθρο 27 Συμπεριφοράυπαλλήλου
`Αρθρο 28 Περιουσιακή κατάσταση
`Αρθρο 29 Χρόνος παροχής εργασίας
`Αρθρο 30 Καθήκονταυπαλλήλου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
`Αρθρο 31 `Ασκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή
`Αρθρο 32 Συμμετοχή σε εταιρείες
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΕΡΓΑ Ή ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
`Αρθρο 33 Έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα
`Αρθρο 34 Δικηγορική ιδιότητα
`Αρθρο 35 Κατοχήδεύτερηςθέσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΩΛΥΜΑΤΑ
`Αρθρο 36 Κώλυμασυμφέροντος
`Αρθρο 37 Κώλυμαεντοπιότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
`Αρθρο 38 Αστικήευθύνη
ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
`Αρθρο 39 Δικαίωμα μονιμότητας - Εξαιρέσεις
`Αρθρο 40 Δοκιμαστική υπηρεσία - Μονιμοποίηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΜΙΣΘΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ
`Αρθρο 41 Δικαίωμα - Αξίωση μισθού
`Αρθρο 42 Χρόνος καταβολής μισθού
`Αρθρο 43 Πότε δεν οφείλεται μισθός
`Αρθρο 44 Όροι υγιεινής και ασφάλειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
`Αρθρο 45 Ελευθερία της έκφρασης
`Αρθρο 46 Συνδικαλιστική ελευθερία και δικαίωμα απεργίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
`Αρθρο 47 Υπηρεσιακήεκπαίδευση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
`Αρθρο 48 Δικαίωμα κανονικής άδειας
`Αρθρο 49 Χορήγηση κανονικής άδειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ
`Αρθρο 50 Δικαίωμα ειδικής άδειας
`Αρθρο 51 `Αδειεςχωρίςαποδοχές
`Αρθρο 52 `Αδειεςμητρότητας
`Αρθρο 53 Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
`Αρθρο 54 Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας
`Αρθρο 55 Χορήγηση αναρρωτικής άδειας
`Αρθρο 56 Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας
`Αρθρο 57 Υγειονομική περίθαλψη -Έξοδα κηδείας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
`Αρθρο 58 `Αδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης
`Αρθρο 59 `Αδειες για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους
`Αρθρο 60 `Αδειεςεξετάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
`Αρθρο 61 Έπαινος - Μετάλλιο
`Αρθρο 62 Τρόπος απονομής ηθικών αμοιβών -Δημοσιοποίηση απονομής
`Αρθρο 63 Ευαρέσκεια
`Αρθρο 64 Βράβευση προτάσεων ή μελετών
ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
`Αρθρο 65 Τοποθέτηση
`Αρθρο 66 Μετακίνηση
`Αρθρο 67 Μετάθεση
`Αρθρο 68 Απόσπαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΤΑΤΑΞΗ
`Αρθρο 69 Μετάταξη από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας
`Αρθρο 70 Μετάταξη σε κλάδο ανώτερης κατηγορίας
`Αρθρο 71 Μετάταξη σε άλλο Υπουργείο ή δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
`Αρθρο 72 Μετάταξη σε υπηρεσίες παραμεθόριων περιοχών
`Αρθρο 73 Διαδικασία μετατάξεων
`Αρθρο 74 Πράξημετάταξης
`Αρθρο 75 Ειδικές διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ - ΚΛΑΔΟΙ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ
`Αρθρο 76 Κατάταξη θέσεων σε κατηγορίες
`Αρθρο 77 Θέσεις κατά κατηγορία - Τυπικά προσόντα
`Αρθρο 78 Θέσεις και τυπικά προσόντα κατά κλάδο -Καθήκοντα
`Αρθρο 79 Διυπουργικοίκλάδοι
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΡΟΑΓΩΓΗ - ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ
`Αρθρο 80 Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων
`Αρθρο 81 Αξιολόγηση
`Αρθρο 82 Χρόνοςπροαγωγής
`Αρθρο 83 Σύστημα προαγωγών - Πίνακες προακτέων
`Αρθρο 84 Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
`Αρθρο 85 Κριτήρια για το σχηματισμό της κρίσης
`Αρθρο 86 Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
`Αρθρο 87 Αναπλήρωση προϊσταμένων
`Αρθρο 88 Καταστάσειςυπαλλήλων
`Αρθρο 89 Χρόνος μη υπολογιζόμενος για προαγωγή
`Αρθρο 90 Έλεγχος νομιμότητας πινάκων προακτέων
`Αρθρο 91 Ειδικές περιπτώσεις εγγραφής σε πίνακες προακτέων
`Αρθρο 92 Μη εγγραφή σε πίνακα προακτέων
`Αρθρο 93 Διαγραφή από πίνακα προακτέων
`Αρθρο 94 Παράλειψη από προαγωγή
`Αρθρο 95 Παραπομπή μη προακτέου υπαλλήλου
`Αρθρο 96 Τιμητικήαπονομήτίτλων
`Αρθρο 97 Προβάδισμα
`Αρθρο 98 Βαθμολογικήένταξη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
`Αρθρο 99 Θέση σε διαθεσιμότητα
`Αρθρο 100 Διαθεσιμότητα λόγω ασθένειας
`Αρθρο 101 Διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης θέσης
`Αρθρο 102 Αποδοχές διαθεσιμότητας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΑΡΓΙΑ - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
`Αρθρο 103 Αυτοδίκαιη θέση σε αργία
`Αρθρο 104 Δυνητική θέση σε αργία -Αναστολή άσκησης καθηκόντων
`Αρθρο 105 Συνέπειεςαργίας
ΜΕΡΟΣ Ε΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
`Αρθρο 106 Ορισμός πειθαρχικού παραπτώματος
`Αρθρο 107 Πειθαρχικάπαραπτώματα
`Αρθρο 108 Εφαρμογή κανόνων και αρχών του ποινικού δικαίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ
`Αρθρο 109 Πειθαρχικέςποινές
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ
`Αρθρο 110 Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων
`Αρθρο 111 Σχέση πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής
`Αρθρο 112 Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
`Αρθρο 113 Λήξη πειθαρχικής ευθύνης
`Αρθρο 114 Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη
`Αρθρο 115 Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού παραπτώματος
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
`Αρθρο 116 Πειθαρχικάόργανα
`Αρθρο 117 Πειθαρχικώςπροϊστάμενοι
`Αρθρο 118 Αρμοδιότητα πειθαρχικώς προϊσταμένων
`Αρθρο 119 Αρμοδιότητα διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου
`Αρθρο 120 Αρμοδιότητα υπηρεσιακών συμβουλίων
`Αρθρο 121 Ενιαία κρίση πειθαρχικών παραπτωμάτων
ΤΜΗΜΑ Β΄ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ
`Αρθρο 122 `Ασκηση πειθαρχικής δίωξης
`Αρθρο 123 Παραπομπή στο υπηρεσιακό συμβούλιο
`Αρθρο 124 Διαδικασία και συνέπειες παραπομπής
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ- ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ
`Αρθρο 125 Προκαταρκτικήεξέταση
`Αρθρο 126 Ένορκη διοικητική εξέταση
`Αρθρο 127 Πειθαρχικήανάκριση
`Αρθρο 128 Ανακριτικέςπράξεις
`Αρθρο 129 Αυτοψία
`Αρθρο 130 Μάρτυρες
`Αρθρο 131 Πραγματογνώμονες
`Αρθρο 132 Εξέτασηδιωκομένου
`Αρθρο 133 Ενέργειες μετά την ανάκριση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΑΠΟΛΟΓΙΑ
`Αρθρο 134 Κλήσησεαπολογία
`Αρθρο 135 Απολογία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
`Αρθρο 136 Προσδιορισμός δικασίμου - Παράσταση διωκομένου
`Αρθρο 137 Κωλύματα και εξαίρεση μελών υπηρεσιακού συμβουλίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 138 Κοινοποιήσεις στον διωκόμενο
`Αρθρο 139 Εκτίμησηαποδείξεων
`Αρθρο 140 Πειθαρχικήαπόφαση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΕΝΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΣΦΥΓΗ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
`Αρθρο 141 Ένσταση
`Αρθρο 142 Προσφυγή
`Αρθρο 143 Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ - ΔΑΠΑΝΕΣ
`Αρθρο 144 Εκτέλεσηαπόφασης
`Αρθρο 145 Διαγραφή πειθαρχικών ποινών
`Αρθρο 146 Δαπάνες πειθαρχικής διαδικασίας
ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
`Αρθρο 147 Λόγοιλύσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
`Αρθρο 148 Παραίτηση
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΕΚΠΤΩΣΗ
`Αρθρο 149 Αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης
`Αρθρο 150 Επαναφορά στην υπηρεσία μετά από έκπτωση
`Αρθρο 151 Έκπτωση λόγω απώλειας ιθαγένειας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΑΠΟΛΥΣΗ
`Αρθρο 152 Λόγοιαπόλυσης
`Αρθρο 153 Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα
`Αρθρο 154 Απόλυση λόγω κατάργησης θέσης
`Αρθρο 155 Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας
`Αρθρο 156 Πράξη λύσης της υπαλληλικής σχέσης
ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
`Αρθρο 157 Είδη και αρμοδιότητες
`Αρθρο 158 Σύσταση
`Αρθρο 159 Συγκρότηση
`Αρθρο 160 Ορισμόςμελών
`Αρθρο 161 Θητεία
`Αρθρο 162 Λειτουργία
`Αρθρο 163 Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
`Αρθρο 164 Είδη υγειονομικών επιτροπών
`Αρθρο 165 Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές
`Αρθρο 166 Επιτροπέςπροσφυγών
`Αρθρο 167 Ειδικές υγειονομικές επιτροπές
ΜΕΡΟΣ Η΄ ΤΕΛΙΚΕΣ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
`Αρθρο 168 Τελικέςδιατάξεις
`Αρθρο 169 Μεταβατικές διατάξεις

`Αρθρο δεύτερο

Οι διατάξεις των κεφαλαίων Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, θ΄ του Μέρους Γ του «Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» εφαρμόζονται και στο μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

`Αρθρο τρίτο

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πλην των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86, οι οποίες αρχίζουν να ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2008.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2007

Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΠΑΛΗΓΟΥΡΑΣ

Αποστολή εγγράφου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια

Εκτύπωση εγγράφου

Αποστολή άρθρου με mail
* Email παραλήπτη
Email αποστολέα
Ονοματεπώνυμο αποστολέα
Θέμα
Σχόλια
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Εκτύπωση άρθρου
Να συμπεριληφθούν τα σχόλια της επιστημονικής ομάδας
Να συμπεριληφθούν τα προσωπικά σας σχόλια
Προσθήκη στο ευρετήριο
Εισάγετε τον τίτλο: